Finska Foder och INVIVO-NSA i samarbete

Den huvudsakliga uppgiften för Finska Foders produktutveckling är att ta fram foder och tjänster som hjälper våra kunder att lyckas. Det baserar sig på en grundlig forskning, som vi utför i samarbete med våra nätverkspartner i hemlandet och utomlands. Det internationella samarbetet har blivit allt viktigare i och med att möjligheterna att forska i hemlandet minskat. Tack vare vårt internationella nätverk kan vi förbättra kostnadseffektiviteten och kvaliteten hos vår produktutveckling. Vi kan dela på forskningskostnaderna och få ny kunskap och knowhow.

För att bredda våra forskningsresurser och vår knowhow har vi ingått samarbetsavtal med ett foderföretag i värdsklass, nämligen det franska företaget INVIVO-NSA. INVIVO har idag 78 foderfabriker i 18 länder och tillverkar över tre miljoner kilo foder per år. Företaget är marknadsledare i Frankrike och har expanderat snabbt i Asien och Syd-Amerika, som är tillväxtområden inom husdjursproduktion. INVIVO strävar efter att öka sin internationella affärsverksamhet och samtidigt bibehålla sin position som marknadsledare i Frankrike. Företagets viktigaste medel för att nå dessa mål är produktutveckling och innovationer.

INVIVO-NSA är ledande fodertillverkare i Europa när det gäller forskningsresurser

INVIVO har i Frankrike tre stora forskningsstationer för olika djurslag. Forskningsstationernas verksamhet stöds av företagets egna försöksgårdar i Brasilien, Indonesien, Indien och Vietnam. Enbart för grisförsök har man reserverat 12 separata försökshallar där det finns plats för 2000 grisar åt gången. Dessutom har man många försökshallar för suggor och gödsvin. I de 40 försökshallar som är avsedda för fjäderfä hålls över 60 000 broilrar och kalkoner och över 14 000 värphöns per omgång. Det finns separata försöksgårdar för kalvar, mjölkkor och köttboskap, liksom för får, hästar, hundar och fiskar.

Alla försöksgårdar uppfyller kraven för vetenskapliga försök, och kan användas för undersökning av smältbarheten och för traditionella produktionsförsök i många slags förhållanden. Produktutvecklingsavdelningen (150 anställda varav 30 forskare) producerar ca 250 försöksrapporter årligen. Invivo har överlägsna forskningsresurser för djurförsök i Europa, och stärker genom sitt kunnande vårt övriga forskningsnätverk.

Mångsidigt samarbete ger mångsidig nytta

Det samarbetsavtal som nu ingåtts gäller produktutveckling av foder, receptoptimering och marknadsföring samt återförsäljning av produkter. Det inhehåller informationsutbyte mellan experter, förverkligande av gemensamma undersökningar och försök samt tillämpning av INVIVO:s knowhow på marknaden i Finland. Hankkijas mål med samarbetet är att utveckla kunnandet genom att få ny knowhow av ett foder- och forskningsföretag i världsklass. Det andra målet är att förbättra forsknings- och utvecklingsverksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet med hjälp av företagets högkvalitativa forskningsresurser och till lägsta möjliga kostnader.

Via samarbetet får vi ett starkt stöd för vår produktutveckling. Tillsammans med INVIVO kan vi effektivare ta fram produktnyheter som gagnar våra kunder och ytterligare förbättra våra produkternas kvalitet och verkningsfullhet. För våra kunder kommer nyttan av samarbetet att synas i form av effektivare och kostnadseffektivare foder och en ännu bättre kundservice än förut.