22.10.2013

Finska Foder satsar på uthållighet hos suggor

Suggor

Finska Foder kommer ut på marknaden med den nya generationens suggallfoder för effektivare finländsk smågrisproduktion. De nya fodren har tagits fram för att motsvara den moderna, högproducerande suggans behov i alla produktionsskeden. Genom satsningen på uthållighet hos suggan ökas hennes livstidsproduktion och lönsamheten i svinhållningen.

Med Finska Foders nya allfoder Tiineys Pekoni och Emakko Pekoni kan man mera exakt än förr beakta olika förhållanden på gårdarna och olika djurmaterials behov ända från gyltuppfödningen. Nu utmönstras omkring 10 % av suggorna på grund av benproblem; de nya allfodren främjar benhälsan hos suggor. En välmående sugga hålls länge med i produktionen och då ökar suggans livstidsavkastning och kostnaderna för nyrekrytering minskar.

Högproducerande suggor är känsliga för störningar i utfodringen. Finska Foders utfodringslösningar stöder allsidigt en god aptit hos suggan. Om suggan har god aptit under digivningen, blir hon inte alltför mager och blir snabbt dräktig igen efter avvänjningen. Omloppet blir då effektivt.

Med hjälp av de nya suggfodren ökas suggornas mjölkproduktion. Den optimala elektrolytbalansen i dräktighets- och digivningsallfodren får mjölkproduktion att öka till en hög nivå genast efter grisningen. Smågrisarna har nytta av den högre mjölkproduktionen, det blir fler avvanda smågrisar och jämnare kullar.  

Satsning på välmående svin och fjäderfän

Organiska spårämnen har tagits med i både svin- och fjäderfäfoder. Med dem främjas god benhälsa hos suggor och livsduglighet och god tillväxt hos smågrisarna. Spårämnen som tillsätts fjäderfäfodren stöder motståndskraften hos hönor och deras avkommor, gör huden, bindvävnaden, skelettet och slemhinnorna friska och ger äggskalet god kvalitet.