05.06.2018

Blogg: Fem tips för bättre utfodring av sinkor

1. Hö för sinkor: Gör i år en egen skördetidsplan för ensilage/hö för sinkorna. Sätt som mål ett D-värde på 620 g/kg och en råproteinhalt på >13 % ts. Skörda inte foder för sinkor från åkrar där du vet att kaliumvärdena är höga. Undvik alltså stark gödsling med svämgödsel på dessa skiften.

2. Halm och rybs som verktyg: Med halm, ensilage och ett litet rybstillskott kan även ensilage med hög smältbarhet bli en bra komponent i blandningar för dikor. Halm har ofta också rejält lägre kalium- och kalciumhalt än annat grovfoder. Halm passar ändå inte allena som foder för dikor, eftersom också kalven som växer i kons mage behöver kraft att växa. För att få en bra sinkoblandning ska halmen hackas fint så att foderkomponenterna inte utsorteras, och proteinunderskottet kompenseras med en nypa rybskross.

3. Egna foder och eget mineral åt sinkorna: Sinkorna kan inte bara utfodras med rester från mjölkkornas foderbord, och särskilt inte med mjölkkornas mineraler. En hög kalciumhalt i fodret under sintiden medför som vi vet risk för kalvningsförlamning. Med resterna från mjölkkornas foderbord kommer det också lätt in skadliga mikrober som kan infektera de känsliga sinkorna och kvigorna.

4. Organiska mineraler: Sinkorna ska helst ges mineraler som innehåller åtminstone organiskt selen. Organiskt koppar, zink och mangan stöder sinkons klövhälsa och motståndskraft och hjälper kon att producera råmjölk med hög halt av antikroppar.

5. Sintidspreparera med måtta till 2-3 kg kraftfodernivå på 2-3 veckor: En kraftig sintidspreparering är illa, och särskilt om korna utfodrat med halmrikt foder under sintiden är det bra att väcka vommikroberna försiktigt för kalvningen, så magen är redo att smälta rejält med foder genast efter kalvningen.

Sinperioden är början på en ny laktation: När sinperioden skötts väl får vi en avkastningsrik och bekymmersfri laktationsperiod. 

Milla Frantzi

Produktchef, specialprodukter, nötkreatursfoder