Progres® väläyttelee tehoa hapanpötsiä vastaan

Suomalaisen mäntyöljypohjaisen rehuinnovaation, Progresin, vaikutusta lihanautojen ruokintaan tutkittiin Irlannissa yhteistyössä Devenish Nutrition:in kanssa.  Progresia tutkittiin lihanautojen loppulihotuksessa viimeisen 82 kasvatuspäivän ajan, jolloin naudat ovat käytännössä vapaalla väkirehuruokinnalla ja saavat vain 2 kg olkea karkearehuna. Irlantilainen nautojen loppulihotusruokinta poikkeaa huomattavasti suomalaisesta nurmisäilörehuun pohjautuvasta naudanruokinnasta ja on pötsin happamoitumisen kannalta erittäin riskialtis.

Ruokintakokeessa oli mukana yhteensä 104 lihanautaa, jotka jaettiin kahteen tasavertaiseen ruokintaryhmään, Progres- ja kontrolliryhmään. Ryhmien ruokinnat olivat muuten vastaavat, mutta Progres-ryhmän naudat saivat Progres-lisän väkirehun osana. Keskimäärin lihanaudat söivät 12,8 kg ka, ja syönti mitattuna prosentteina elopainosta laski kokeen loppua kohden.

Lihanaudat olivat kokeen alussa keskimäärin 506 kg painoisia. Kokeen ajan päiväkasvut olivat korkeita, mutta vaihtelivat suuresti 1,3-2,3 kg/pv.  Lihanaudat teurastettiin 680 kg elopainossa, teurasprosentti oli keskimäärin 55 %. Progres ei vaikuttanut merkitsevästi lihanautojen syöntiin, kasvuihin eikä teuraspainoon.

Kokeen alussa naudoille oli asennettuna pötsiin pH:ta jatkuvasti mittaavat bolukset. Pötsin pH oli Progresia saaneilla naudoilla merkitsevästi lyhyemmän ajan vuorokaudesta alle 5,8. Pötsin pH:n laskiessa alle 5,8, lihanaudat kärsivät piilevästä happamasta pötsistä. Tällöin nautojen rehunsulatus heikentyy ja akuutin hapanpötsin riski kasvaa. Kokeessa pötsin happamoitumista arvioitiin myös pötsibolusten redox-potentiaalimittauksella. Redox-potentiaali oli numeerisesti alhaisempi Progres-ruokituilla lihanaudoilla koko kokeen ajan, joka tukee myös havaintoa, että Progres hieman hillitsi pötsin happamoitumista haasteellisessa lihanaudan loppukasvatuksessa.

Kaavio: Progres® lyhensi lihanautojen loppukasvatuksessa aikaa, jolloin lihanautojen pötsin pH oli haitallisen alhainen, pH < 5,8 (p < 0,01).

Kirjoittaja:

 Milla Frantzi

Kehityspäällikkö, erikoisrehut